Overeenkomst

Deze overeenkomst is bindend voor de huurder, verhuurder en diegenen die hem vertegenwoordigen. De huurder heeft niet het recht dit contract geheel of gedeeltelijk over te dragen aan derden. Diegene die onderhavige overeenkomst tekent, is en blijft steeds verantwoordelijk voor het besturen en het gebruik van de camper en de strikte naleving van deze huurvoorwaarden.

Het in gebruik nemen van onze wagen impliceert de aanvaarding – zonder voorbehoud – van onze volledige huurvoorwaarden. Indien verschillende huurders zich samen verbinden zijn zij hoofdelijk en ondeelbaar gehouden tot de volledige uitvoering van de huurovereenkomst. De huurder draagt zorg voor de gehuurde camper zoals dat een goede huisvader betaamt.

De huurder erkent de camper in goede staat te hebben ontvangen met alle boorddocumenten en wettelijke toebehoren (brandblusser, verbanddoos, gevarendriehoek en fluohesje).

Rijbewijs en identiteitskaarten

De huurder is de enige verantwoordelijke voor het besturen en het gebruik van het voertuig en het gebrek aan onderhoud ervan tijdens de huurperiode.

De huurder dient bij een afsluiten van de overeenkomst een kopie te bezorgen van zijn paspoort en geldig rijbewijs B.

De bestuurder dient minstens 3 jaar in het bezit te zijn van een in België geldig rijbewijs en tevens de laatste 5 jaar niet uit het recht tot sturen te zijn ontzet. Alsook dient de bestuurder minstens 25 jaar oud te zijn.

De huurder moet alle (administratieve) boetes dragen als gevolg van het besturen en gebruik van het voertuig eveneens alle administratieve onkosten. De huurder verbindt er zich eveneens toe alle wettelijke en reglementaire bepalingen na te leven, in het bijzonder de wegcode.

De huurder is verantwoordelijk voor het eventueel overschrijden van de MTG (maximum toegelaten gewicht) en eventuele boetes of gevolgen hieraan verbonden.

 

Huurprijs

De huurder verklaart kennis te hebben genomen van de tarieven die gelden op de datum van het afsluiten van de huurovereenkomst. Hij verklaart deze te aanvaarden.

De huurprijs omvat:

– de terbeschikkingstelling van de camper met toebehoren (zoals beschreven in bijgevoegde inventarislijst) gedurende de huurperiode

– Volledige omniumverzekering met vrijstelling van €1100 (= waarborg)

– Technische bijstand en pechverhelping voor het voertuig

– Alle uitrusting zoals aangegeven in de detail fiches van de camper.

De huurprijs omvat NIET:

– de kosten van reparatie aan de motor en mechanische delen als gevolg van verkeerd gebruik dan wel verwaarlozing van ontstane defecten onderweg

– de meer gereden kilometers: 250km/dag inbegrepen, supplement extra km: €0,25/km

– het verbruik van motorbrandstof, water, gas boven de inbegrepen hoeveelheid.

– boetes onderweg

– de waarborg

 

Reservatie en betaling

De reservatie is pas definitief na ontvangst van een voorschot van 25% van de totale huurprijs, te voldoen binnen de 8 dagen na ondertekening van de huurovereenkomst.

De betaling gebeurt cash of via overschrijving.

Het resterende saldo dient betaald te zijn uiterlijk 3 weken voor de aanvang van de huurperiode.

Bij gebreke hieraan, heeft de verhuurder het recht de gereserveerde periode opnieuw te verhuren, zonder dat dit enig recht geeft op de teruggave van het betaalde voorschot aan de huurder.

Verzekeringen

De gehuurde camper is gedekt door een full-omniumverzekering. Volledige omnium omvat de dekkingen eigen schade, brand, diefstal, en glasbraak.

Er is een vrijstelling bij eigen schade van 1100€ (=de waarborg).

Verder is ook reisbijstand voorzien bij ongeval of pech.

Waarborg

Een waarborg van € 1.100 zal uiterlijk 7 dagen voor vertrek via overschrijving gestort worden op het rekeningnummer van ZupervanZ. Dit is tevens de vrijstelling per schadegeval of diefstal.

De waarborg zal aan de huurder worden teruggestort op diens rekening, uiterlijk 2 weken nadat het voertuig in dezelfde staat werd terugbezorgd, desgevallend na aanrekening van de uit huidig contract voortvloeiende verbintenissen in hoofde van de huurder.

Boetes opgelopen gedurende de huurperiode dienen door de huurder betaald te worden. Deze zullen dan ook ingehouden worden op de waarborg. In geval van schade wordt deze bij inlevering van de camper beschreven en gefotografeerd.

Deze vaststelling dient door de huurder voor erkenning ondertekend te worden en dit onder voorbehoud van achteraf opgemerkte, al dan niet verborgen en/of zichtbare schade en/of gebreken.

In geval van schade wordt de volledige waarborg ingehouden, tot na de afhandeling van het schadedossier.

 

Gebruik

– Roken in het voertuig (zowel in het leefgedeelte als in het bestuurdersgedeelte) is verboden.

– Huisdieren zijn niet toegelaten.

– Om hygiënische redenen is het gebruik van de meegeleverde matrasbeschermers op de bedden verplicht.

– Het gebruik van een friteuse, fonduestel, kaarsen, … is verboden

Deze punten kunnen aanleiding geven tot het intrekken van de waarborg.

Het is tevens verboden om het voertuig te gebruiken voor het bezoek van muziekfestivals, voetbalwedstrijden en andere risicovolle activiteiten. De camper wordt ook niet verhuurd voor wintersporten.

 

Ongevallen, schade, overtredingen

De huurder verplicht zich ertoe bij ongeval, schade of pech (hoe klein ook) ZupervanZ te verwittigen op nummer (+32) (0)499/38 30 53 (24u/24u bereikbaar).

Spontane melding van schade bij aankomst is verplicht. De huurder is aansprakelijk voor elk gebrek of vertraging in deze meldingsplicht.

De huurder verplicht zich ertoe bij een verkeersongeval een Europees aanrijdingsformulier zorgvuldig in te vullen. En dit te ondertekenen door beide partijen. Schade die door de verzekeringsmaatschappij niet zou vereffend worden, wegens niet of niet-correct invullen van het aanrijdingsformulier zal op de huurder verhaalbaar zijn.

Alle eventuele herstellingen dienen in een officieel erkend agentschap van Volkswagen/Fiat te worden uitgevoerd.

De huurder ontlast ZupervanZ van elke aansprakelijkheid en schadevergoeding in geval van technisch defect en voor alle nadelige gevolgen, lichamelijke letsels, enz. die uit om het even welk defect en/of ongeval zouden kunnen voortvloeien, wat ook de oorzaak was van het ongeval of de schade.

Afhalen en terugbezorgen van de camper

Bij vertrek zal de verhuurder samen met de huurder een staat van bevinding en inventaris opmaken van het voertuig en zijn inboedel. Deze staat wordt ondertekend door beide partijen en bijgevoegd bij de overeenkomst.

Bij het terugbrengen zal opnieuw samen met de huurder een staat van bevinding en inventaris van het voertuig en zijn inboedel worden opgesteld. Eventuele schade aan het voertuig, interieur en/of de inboedel zal op basis van het prijsbestek, in rekening worden gebracht aan de huurder via de waarborg, tegen de geldende tarieven van een erkend hersteller of in geval van ontbrekende of beschadigde inboedel, tegen de huidige tarieven.

De camper wordt aan de huurder afgegeven in perfecte staat zowel wat het koetswerk, de motor, de mechanische onderdelen als de binnenruimte en de bekleding betreft, zonder uiterlijk zichtbare schade, met uitzondering van de gebeurlijke schade die op de staat van bevinding zal worden vermeld.

Bij teruggave moet de dieseltank volledig gevuld zijn.

Het is verboden de camper te reinigen met bijtende producten, hogedrukreiniger, schuursponsen, schuurborstel of carwash.

De afvalwatertank dient leeg te zijn bij teruggave, alsook de toilettank (optie) dient geleegd en gereinigd te zijn.

De camper dient binnen gereinigd teruggegeven te worden. Indien dit niet het geval is, zullen extra kosten (75€) worden aangerekend.          

Afhalen en teruggeven gebeurt op de in de overeenkomst vermelde datum en uur, na overleg met de verhuurder.

Overmacht

Indien het voertuig door overmacht (ongeval, diefstal,..etc.) niet beschikbaar is op de afgesproken datum dan zal het voorschot terugbetaald worden alsook het eventueel betaalde saldo. Maar verder is de verhuurder niet aansprakelijk voor eventueel andere kosten.

Annuleringsvoorwaarden

Helaas komt het soms voor dat u (door omstandigheden) niet in staat bent om op reis te gaan. Bij annulering is de huurder volgende kosten verschuldigd:

Valt de datum van annulering:               Kosten bij annulering:

Binnen 24u vóór vertrek:                           100% van de huursom

Binnen 1 week vóór vertrek:                       90% van de huursom

Binnen 2 weken vóór vertrek:                     75% van de huursom

Binnen 10 weken vóór vertrek:                   50% van de huursom

Meer dan 10 weken vóór vertrek:              25% van de huursom